Season For Change

Season for Change Skip to content Promo: Season for Ex-Change

A' Chailleach - The Gaelic Weather Goddess

Dear Green Bothy – A’ Chailleach

A' Chailleach - The Gaelic Weather Goddess

Dear Green Bothy – A’ Chailleach

21 October 2021

7pm

The University of Glasgow

Online

Regions:
Scotland

Free

Visit website

Visual-artist Judith Parrott and singer-songwriter Gillebride MacMillan collaborate to present a creative response to A’ Chailleach – goddess of the weather, creator of Scotland and maker of mountains. Specifically, the project explores the role of The Cailleach as Weather Goddess with reference to the climate crisis and COP26. Dear Green Bothy’s A’ Chailleach will question how respect for traditional knowledge and engagement with wilderness, can inform action to the climate.

Tha an neach-ealain lèirsinneach Judith Parrott agus an sgrìobhaiche-òrain/seinneadair, Gillebrìde Mac ‘Ille Mhaoil a’ tighinn le chèile gus freagairt cruthachail a thoirt dhan Chaillich – ban-tighearna na sìde, cruthadair na h-Alba agus cruthadair nam beann. Gu sònraichte, bidh am pròiseact seo a’ sgrùdadh mar a tha A’ Chailleach air a faicinn mar Bhan-tighearna na Sìde ann an co-theacsa COP26. Bidh A’ Chailleach aig Dear Green Bothy a’ togail cheistean air mar a tha urram air a thoirt do dh’eòlas dùthchasach agus a’ togail cheanglaichean ris an àrainneachd agus mar a dh’fhaodas sin cur ris na thathar a’ dèanamh gus cur an aghaidh atharrachadh na gnàth-shìde.

Bheir an Dr Alasdair Mac ‘IlleBhàin òraid cuideachd air mar a tha A’ Chailleach a’ nochdadh ann an ainmean-àite agus beul-aithris nan Gàidheal.

See Also

Send this to a friend
See this Season for Change event - Dear Green Bothy - A' Chailleach - https://www.seasonforchange.org.uk/events/dear-green-bothy-a-chailleach/